Fan Weiguo
China
Chief of Eurasian Bureau of Xinhua News Agency. 
Materials